Term of Use

1.สิทธิการใช้

ผู้ใช้งานบริการของเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้รับชมผลงาน และผู้นำเสนอผลงาน (Editor)

โดยผู้นำเสนอผลงาน สามารถเข้าถึงหน้าจอฟังก์ชั่นสำหรับจัดการ และดูผลข้อมูลผลงานส่วนตัว ตลอดจนการติดต่อกลุ่มผู้ดูแลผ่านระบบหลังบ้าน

กลุ่มผู้ชม สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ตามที่กำหนด หรือผ่าน Link ที่สามารถคลิก/เลือก ได้เท่านั้น นอกจากนั้นสามารถแสดงความเห็นต่อผลงาน (Comment) หรือโพสข้อความในกระดานข้อความ (Forum) ได้

กฏระเบียบของการนำเสนอผลงาน จะอยู่ส่วนระบบหลังบ้าน เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก

2.การใช้บริการ

การใช้บริการของผู้ใช้งานจะต้องเป็นไปตามรูปแบบ และอ้างอิงถึงความเหมาะสมในฟังก์ชั่นการใช้งานนั้นๆ เท่านั้น

หากกลุ่มผู้ดูแลตรวจพบการใช้งานที่ผิดเงื่อนไข หรือกฏระเบียบอื่นเพิ่มเติม สามารถยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้

3.การยุติบริการ

ผู้ใช้งานสามารถยุติการใช้บริการกับทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยสามารถลบข้อมูลผลงาน และข้อมูลทั่วไปของผู้เผยแพร่ออกจากระบบได้ ยกเว้นข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ซึ่งสามารถติดต่อผู้ดูแลผ่านทางข้อความในระบบหลังบ้าน เพื่อทำการยกเลิกข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้งานได้

ในกรณีที่เว็บไซต์ตรวจสอบการใช้งานผิดประเภท หรือละเมิดเงื่อนไขในระเบียบอื่น ทางเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งาน ตลอดจนควบคุม หรือยกเลิกข้อมูลทั้งหมดตามที่เห็นสมควรแก่ผู้ใช้งาน

4.สิทธิ์ในข้อมูลหรือข้อความ

ข้อมูลหรือข้อความต่างๆ ที่ผู้ใช้งานนำเข้าสู่ระบบผ่านบริการของทางเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล ในการปฏิบัติตามหน้าที่ หากมีการเรียกร้องให้ดำเนินการจากผู้เสียหาย หรืออ้างอิงกฏระเบียบที่ถูกบังคับใช้

ทางเว็บไซต์เป็นผู้ใช้บริการ Platform Online เพื่อนำเสนอผลงานเท่านั้น และมีหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ถูกจัดการและดำเนินการอย่างเหมาะสม